Til kjente og nye familier i Dansehagen Åpen Barnehage- English version below

Vi ønsker barn og voksne velkommen til en annerledes barnehage hverdag.

Vi fortsetter med forhånds-samarbeid mellom familie og personale i denne tiden, og vi avtaler, har en dialog, med den enkelte familie, før de kommer til Dansehagen.

De familier som er interessert i å komme, kontakter styrer, og avtaler når de kan komme, i første omgang via e-post:

Barnets navn og alder og foresattes navn og mobilnummer til: post@dansehagen.com

Vi følger myndighetenes anbefalinger så langt det er mulig, og tilpasser tilbudet vårt ut fra vern om familiene, våre personal-ressurser og -forutsetninger og ut fra våre lokaler.

Dansehagen åpner opp på en kontrollert måte (gult nivå) og slik helseministeren anbefaler. Det blir fremdeles en annerledes måte enn vi hadde før pandemien.

Trygghet og helse står aller først i fokus for oss alle.

Bortsett fra første uke, kommer vi til å ha åpent alle tre dagene med noe redusert åpningstid. Det har fra myndighetenes side blitt oppfordret og anbefalt å være ute, bruke uteområdet. Vi ønsker da å bruke nærmiljøet slik vi gjorde i vår, like før sommeren. Mandager og onsdager blir utedager, og tirsdagen blir innedag. Det kan bli endringer underveis, men det vil vi orientere om i forkant.

Vi har i løpet av tiden som er gått, funnet to kjekke uteplasser i nærmiljøet. Disse har vi blitt litt kjent med, og vi ser det skal bli spennende å utforske dem nærmere i sammen med barna og foreldre/foresatte.

På innedagen kommer vi til å åpne opp for aktivitet i begge danse/leke-salene.

Her samles barn, foreldre og personal. Vi passer på og øver på å holde en meters avstand.

På morgenen på innedagen skal personalet rengjøre/sprite dørhåndtak, lysbrytere, knaggrekker m/benker, dørkarmene før bruk, og i samarbeid med rengjøringshjelpen.

Videre skal personalet rengjøre, «sprite» vaske leker, alle kontaktflater, m.m etter at brukergruppen er gått hjem.

Personalet skrive referat, har møte med styrer, evaluerer tilbudet underveis, samt planlegger for neste dag/gang. Personalet skal også ha sin matpause med avstand fra hverandre.

Sammen skal man holde hygienerutiner, ha et hyggelig «treff», samtidig som man passer på å holde en viss avstand fra hverandre.

Vi fortsetter som sagt med forhånds-samarbeid mellom familie og personale i denne tiden, og vi avtaler, har en dialog, med den enkelte familie, før de kommer til Dansehagen.

Styrer sjekker påmeldingene og ser hvor langt vi kan gi plass til flere barn og voksne. Vi vil sjekke dette fra uke til uke for å gi rom for familier som er interessert.

På den måten kan personalet ha kontroll over hvem som kommer til de ulike dagene.

Inngangsdørene vil være stengt når gruppen er kommet, og barnehagen blir dermed åpen kun for de som har meldt sin interesse på forhånd.

Vi beholder våre gjennomtenkte hygienetiltak.

Vi har plakater som minner oss alle om at vi må være friske når vi kommer til barnehagen. Dersom du/dere har snue eller forkjølelse eller andre luftveis-symptomer kan dere ikke komme i barnehagen. Har man allergi, må man ha med erklæring fra lege som bekrefter det.

Hvis en i husstanden har fått påvist covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene kan møte i barnehagen.

Vi vil praktisere håndvask-rutiner sammen med barna og foreldrene, og forsøke å forklare barna hvorfor det er viktig å følge disse i det daglige.

Antibac-utstyr for hånd og overflater plasseres like innenfor inngangsdørene.

Familiene kommer samtidig, men prøver å bruke hver sin inngang, holde avstand. Noen familier bruker skyvedøren, og noen familier bruker den andre inngangsdøren, med litt avstand.

To av personalet fordeler seg på henholdsvis skyvedør og inngangs-dør og ønsker velkommen.

Man vasker hender/spriter hender når man kommer, når man har vært på toalettet, og når man går hjem/ut.

Måltider: Man vasker hendene før og etter måltid. Vask av bord og stoler etter måltid. Spis kun medbrakt mat. Det er ikke tillatt å dele mat og drikke med andre. Kjøkkenet er stengt og er kun for de ansatte.

I stellesituasjonen skal stellebordet desinfiseres før og etter bruk. Bleiene skal has i poser før de kastes i bleiebøtta. Vask alltid hendene etter stellesituasjonen.

Vi har antiback for hånd og overflater, i de to garderobene, på vaskene i de to stellerommene, inne på selve toalettene, i kafeteriaområdet, og i leke-salen.

Vi jobber kontinuerlig med å klargjøre disse flerbrukslokalene, (som vi deler med Nord-Jæren Sportsdanseklubb) og som vi samarbeider med.

Vi klargjør lekene/utstyret for hver gang vi har åpent. Vi samarbeider på forhånd med de familiene som vil komme, og som kan tenke seg å samarbeide med oss om denne løsningen som vi er kommet fram til. Det kommer til å være nye barn og voksne, og det er familier som har gått hos oss før.

Myndighetene har laget en veileder med trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå. Nivået er gult nå etter sommerferien. Vi må imidlertid være klar over at dette kan forandre seg på kort varsel.

Det å åpne opp i samfunnet, være sammen i grupper, og samtidig holde på rutinene «vaske hender ofte», holde en meters avstand, m.m er en krevende balansegang som vi må øve på sammen med hverandre, og som vi må lære oss.

Ønsker dere hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Mariann Eltervaag

 

To familiar and new families in Dansehagen Open Kindergarten

We wish a group of children and adults welcome to a different kind of daycare.

We will continue with preregistration of interested families,(as we have done during most of 2020) and ask you to send the childs name and day of birth, your name and phone-number to postdansehagen.com

We follow the recomendations that is given by the government, and we adjust our offer to the children, the parents and our staff-resourses and -conditions, and to our premises.

Dansehagen will open up in a controlled way, (yellow level) as recommended, but it will still  be in an other way as before the pandemic.

Safety and health are the first and most important focus for everybody these days.

Except for the first week, we are going to open up Dansehagen on Mondays, Tuesdays and Wednesdays with reduced opening time.

The government has recommended to spend time out in the nature. We wish to use our neighbourhood two of the days outdoor, and one day indoor. Changes can occur, but we will give information in advance.

During our time before the summer, we found two nice places nearby. We got to know them better, and we look foreward to explore them together with the children and the parents.

Indoor we will offer activities for children with their carepersons in both dancehalls.

Children, parents and the employees are coming together, and at the same time we practise to keep a distance, this famous ONE-meter.

This plan will demand a strong collaboration between parents/carepersons and the employees. It is needed to have an in-advance-collaboration. We want to make an arrangement with each family, before they arrive Dansehagen

The families who are interested to come, make appointments with the leader of Dansehagen, by email post@dansehagen.com  :

The childs name and how old, and the parents/carepersons name and mobile phone number.

The leader will then, put the families, on a list, and give it to the employees.

In that way, the employees, can have a supervision, a shedule telling who is coming at the right time.

The entrance-doors will stay closed between each groups. The kindergarten will in this way only be open for the people who is interested and has made an appointment in advance.

This is totally different as before, but it is needed to prevent contagion.

Of course we will also have thoughtful hygienic measures:

Together we have to cooperate about hygienic routines, about nice playing/meeting-time, and keep a kind of distance to each other(1-2meters)

We will have posters that reminds that we have to be well when coming to Dansehagen.

 If the child or the careperson have running nose, have a cold or other respiratory infection you have to stay home. If allergy, you have to get statement from the doctor.

Children and parents have to stay home even if they only have soft respiratory symptoms and a slight feeling of sickness.

You have to stay home until you are well.

If one of the familymembers has got the covid-19, the government demand that all close contacts have to be kept in quarantine on advice of the health authorities. No person that is kept in quarantine is allowed to meet in the kindergarten.

Disinfection equipments for hand and surfaces will be placed by the entrance doors, by the two wardrobes, in the dance-halls/playing halls, in the kafeteria area, and in the bath room, and in the toilets.

The families coming at the same time will be helped to use the two entrance doors. One family will use the sliding door, and one family will use the other entrance door. The employees will welcome!

Each family wash/disinfect hands when arriving, after toilet visit, and when going out/home.

Meals: We wash our hands before and after eating. Wash the table and chairs after the meal. Everyone bring their own food and it is not allowed to share food and drinks with other families. The kitchen is closed, and is only for the employees.

The baby care room: You have to disinfect the bathinette before and after use. Put the nappy into a bag before throwing it in the bucket. Always wash hands afterwards.

We clean and prepared the cleaning of the premises together with our maintenance/cleaner in these multipurpose location, (that we share with Nord-Jæren Sportsdanseklubb)

We make toys/equipment ready for use for each day.

We find it best to open up to keep control as also the prime-minister says.

To open up the comunity, to be together in groups, and at the same time keep up with the routines like washing hands often, keep 1-2 meter between each other is a very demanding balance to hold, and that we have to practice together with each other, and that we have to learn.

 Welcome to Dansehagen

Best regards

Mariann Eltervaag