Reviderte retningslinjer for oppfølging av smittetilfeller i skole og barnehage 05.06.2020

Når skal barn/elever og ansatte ikke møte i barnehagen, på skolen/SFO?

Det er viktig med god dialog med foresatte, slik at de forstår grunnen til at barn med symptomer ikke skal møte i barnehage/ på skole/SFO.

Barn, elever og ansatte med luftveissymptomer:

Barn, elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen, på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. Litt utfyllende informasjon her: Dette betyr at dersom barn, foreldre(i åpen barnehage) og ansatte får rennende nese, hoste, sår hals, feber eller andre tegn til sykdom må de bli hjemme til de er helt friske pluss et døgn.                                                                       Alle skal være friske før de kan gå tilbake til barnehagen.                                                                                            Kun ved langvarige lette symptomer etter full tilfriskning, kan fastlege vurdere om man kan komme i barnehagen. I de tilfeller bør det foreligge legeerklæring fra fastlege, med faglig vurdering for at vedkommende kan gå tilbake til barnehagen. Får barnet, foreldre(i åpen barnehage) eller ansatte forkjølelsessymptomer, kontakt din fastlege for å vurdere koronatest. Selv ved negativ test skal dere holdes hjemme til og med en dag etter symptomfrihet. Å teste for koronavirus ved symptomer, samt hindre spredning av forkjølelsesvirus, er viktig i disse dager for å holde kontroll på smittesituasjonen i samfunnet. (Skrevet i samarbeid med smittevernavdelingen i Stavanger kommune.)

Barn, elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:

Skal være i isolasjon. Det er kommunehelsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer isolasjon, er gitt av Helsedirektoratet.

Barn, elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

Kommunehelsetjenesten beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet. Dersom det oppstår tvil om hvordan en skal følge opp et barn med smittet husstandsmedlem, kan ansvarlig leder ta kontakt med smittevernavdelingen på telefon 477 81 641

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:

Skal ikke møte i barnehage/ på skole/SFO og må finne andre løsninger for bringe og hentesituasjonen til barna. Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten, kan møte i barnehagen, på skole/SFO som normalt.

Hvis sykdom oppstår i barnehagen eller på skolen/SFO

 

Det er viktig at barn som får symptomer på luftveisinfeksjon, blir hentet så fort det lar seg gjøre. Syke barn/elever bør om mulig ikke ta offentlig tran­sport. Barnet må vente på å bli hentet i et eget rom sammen med en ansatt, eller ute der det ikke er andre barn. Ansatte må ta hensyn til barnets alder og omsorgsbehov, men der det er mulig, kan den ansatte holde 1-2 meters avstand. Hvis det ikke er mulig å holde avstand, og eleven er komfortabel med det, bør eleven ta på munnbind for å redusere smittespredning til andre. Alternativt kan den voksne ta på munnbind. Ved behov for toalett, skal dette ikke brukes av andre barn eller ansatte før det er rengjort. Den som passer barnet må vaske hender. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der barnet har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.

Ansatte som blir syke mens de er i barnehage/ skole/SFO må dra hjem så snart det er mulig. De barna/ elevene den syke ansatte har ansvar for, må bli ivaretatt av andre ansatte/vikar eller sendes hjem. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport. Syke ansatte bør ta på munnbind for å redusere smittespredning hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre.

Barn, elever og ansatte som får bekreftet covid-19-sykdom skal følges opp av helsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp. Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende retnings­linjer.

Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp nærkontakter til covid-19-positive personer i henhold til gjeldende anbefalinger. Kommunehelsetjenesten skal varsle barnehagen/skolen dersom barn/elever eller ansatte får bekreftet covid-19, og beslutte nødvendige tiltak.

Hvis en i husstanden til et barn eller en elev/ansatt er syk

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal barnet/ eleven eller den ansatte møte i barnehagen / på skolen som normalt. Tilsvarende kan eleven møte på SFO. Barnet/ eleven eller den ansatte skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO/barnehage dersom de får symptomer som nevnt i avsnittet over. Andre hygienetiltak som er skissert i de følgende kapitlene, vil redusere risiko for smittespredning.

Det er fastlege eller smittevernoverlegen som kan beslutte at en person med symptomer kan bli testet for covid-19.

Hvis en i husstanden til et barn/elev eller ansatt har bekreftet covid-19

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, vil nærkontakter holdes i karantene etter anbefaling fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte i barnehagen eller på skole/ SFO.

Regler for smittekarantene

Fra 1. juni endrer regjeringen reglene for smittekarantene.

  • For personer som bor i samme husstand som en som er smittet, eller som har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, endres ikke reglene – de må fortsatt i karantene. (10 dager)
  • Andre nærkontakter må ikke i karantene hvis de følges opp og lar seg teste på dag 3 og 7 etter eksponeringen. 
  • Det er smittevernoverlegen som etter smittesporing avgjør hvem som skal regnes som husstandskontakter og nærkontakter og omfattes av karantenebestemmelsene.