GENERELL INFORMASJON TIL FORESATTE OM UTBRUDD MED (MUTERT) KORONAVIRUS I SKOLER OG BARNEHAGER

Det gjøres oppmerksom på at retningslinjene er i stadig endring, og dette er en gjennomgang av det som er gjeldende per 17.03.21.

Hvilken betydning spiller de nye, muterte koronavirusvariantene?

 • Virus har en tendens til å endre seg. Noen ganger fører endringen til at enkelte versjoner av en virustype dør ut, mens andre ganger gjør endringen at noen varianter av viruset lettere kan spres mellom mennesker.
 • Særlig en britisk og en sør-afrikansk mutert variant av koronaviruset blir mer og mer vanlig i Norge.
 • De nye virusvariantene er mer smittsomme i alle aldersgrupper, også blant barn og unge, men også disse virusvariantene smitter mindre fra barn enn fra voksne.
 • Når andre aldersgrupper har svært strenge begrensninger på sosial kontakt, vil skoler og barnehager representere et av få steder der mennesker møtes. Derfor vil det ses smittetilfeller og enkelte utbrudd selv når smitteverntiltak er godt implementert.
 • FHI understreker at det røde nivået i trafikklysmodellen for smittevern fremdeles er et godt og effektivt smitteverntiltak ved økende smitte.

 

Hvilke forsterkede smitteforebyggende tiltak gjøres ved mistanke om utbrudd med mutert koronavirus?

Som hovedregel gjelder de samme smitteforebyggende tiltakene uavhengig av om det dreier seg om et mutert virus eller ikke.

 • Syke personer må holde seg hjemme og oppfordres til å testes, også ved milde symptomer.
 • Avstand, få nærkontakter/inndeling i kohorter og god hånd- og hostehygiene er minst like viktig som tidligere.
 • Personer som får påvist koronasykdom settes i isolasjon og den sykes nærkontakter settes i karantene. Et nytt begrep er imidlertid ventekarantene.

 

Hva er ventekarantene?

 • Ventekarantene/avklaringskarantene/føre-var karantene betyr det samme.
 • En ventekarantene er et anbefalt, forebyggende tiltak ved utbruddshåndtering. Karantenen er midlertidig og ofte gjeldende for 1 – 2 døgn, for å få en bedre oversikt over situasjonen.
 • Ventekarantene kan benyttes for personer som bor sammen med en person som er definert som nærkontakt til en smittet.
 • Ventekarantene kan også benyttes for skoleklasser/barnehagekohorter dersom en person i kohorten blir definert som nærkontakt til en smittet.
 • Hvis barnehagebarn eller skoleelever settes i ventekarantene medfører ikke dette at personene de bor med settes i ventekarantene, dette gjelder kun barnet.
 • Ventekarantenen varer frem til personen som er nærkontakt har fått svar på sin første koronatest, og ved negativt testsvar avsluttes ventekarantenen. Nærkontakten selv skal fremdeles følge reglene for smittekarantene.
 • Skolen/barnehagen informerer om hvem som skal i ventekarantene og gir beskjed når ventekarantene for kohorten oppheves og barna kan komme tilbake i barnehage/skole.

 

Alle som skal i isolasjon, smittekarantene eller ventekarantene får informasjon om dette, enten fra smittevernavdelingen direkte, eller fra skolen/barnehagen.

Ved flere tilfeller av koronasmitte, og særlig ved mistanke om mutert virusutbrudd, gjøres altså noen ekstra tiltak for å sikre god kontroll og forebygge smittespredning (se figur 1).

Figur 1: forsterkede tiltak ved utbruddshåndtering

 

 

Hva er definisjonen på en nærkontakt?

Man regnes som «nærkontakt» hvis:

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene (hos asymptomatiske regnes 48 timer før testtidspunktet)

OG

 • kontakten har vært

-under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER

-direkte fysisk kontakt ELLER direkte kontakt med sekret

 

Hva gjelder for personer i karantene?

Personer som er nærkontakter til en person med påvist korona skal i smittekarantene.

 

 • Personer som blir pålagt karantene er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet.
 • Karantenen varer i 10 døgn, men kan forkortes dersom man tester negativt på koronatest tatt tidligst 7 døgn etter siste kontakt med den som er smittet.

Se figur 2 for hvilke regler som gjelder for personer som er i karantene.

Det er viktig å være oppmerksom på at barn i karantenetiden ikke kan omgås venner, heller ikke fra sin kohort, selv om de er flere som er i karantene.

Hva gjelder for personer i isolasjon?

Personer med sannsynlig eller påvist covid-19, må isoleres.

 • For de fleste vil isoleringen skje i eget hjem.
 • Isolasjonsperioden er på minimum 10 dager fra symptomdebut (hos asymptomatiske fra testdato), og de siste 24 timene må man være feberfri.
 • Isolering oppheves også i de tilfellene der andre i samme husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene, og personen som er ferdig med isolasjonen regnes likevel ikke som smitteførende.
 • Det er ikke behov for testing i etterkant av den første positive testen.

 

Se figur 2 for ytterligere informasjon om hva som gjelder når man er satt i hjemmeisolering.

 

Det gjøres oppmerksom på at omsorgsbehovet til barn må dekkes ut fra alder mm., og at barn derfor ikke forventes å skulle holde avstand til foresatte.

Figur 2: råd og regler angående smitteverntiltak, karantene og hjemmeisolering.

 

Det gjøres oppmerksom på at retningslinjene er i stadig endring, og dette er en gjennomgang av det som er gjeldende per 17.03.21.

Mvh Smittevernkontoret og Bedriftshelsetjenesten i Stavanger kommune

 

Tidligere retningslinjer for oppfølging av smittetilfeller i skole og barnehage 21.08 20 :

Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.

Barn, foresatte og ansatte skal som hovedregel selv ved milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen eller på skolen.

Det er viktig med god dialog med foresatte, slik at de forstår grunnen til at barn med symptomer ikke skal møte i barnehage/på skole/SFO.

Hvis sykdom oppstår i barnehagen eller på skolen/SFO

Det er viktig at barn som får symptomer på luftveisinfeksjon, blir hentet så fort det lar seg gjøre. Syke barn bør om mulig ikke ta offentlig transport. Barnet må vente på å bli hentet i et eget rom sammen med en ansatt, eller ute der det ikke er andre barn. Ansatte må ta hensyn til barnets alder og omsorgsbehov, men der det er mulig, kan den ansatte holde 1-2 meters avstand. Hvis det ikke er mulig å holde avstand, og eleven er komfortabel med det, bør eleven ta på munnbind for å redusere smittespredning til andre. Alternativt kan den voksne ta på munnbind. Ved behov for toalett, skal dette ikke brukes av andre barn eller ansatte før det er rengjort. Den som passer barnet må vaske hender. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der barnet har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.

Ansatte som blir syke mens de er i barnehage/skole/SFO må dra hjem så snart det er mulig. De barna den syke ansatte har ansvar for, må bli ivaretatt av andre ansatte/vikar eller sendes hjem. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport. Syke ansatte bør ta på munnbind for å redusere smittespredning hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre.

Eventuell testing vurderes etter gjeldende retningslinjer. Barnehagebarn, elever og ansatte som får bekreftet covid-19-sykdom skal følges opp av helsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp.

Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp nærkontakter til covid-19-positive personer i henhold til gjeldende anbefalinger. Kommunehelsetjenesten skal varsle barnehagen/skolen dersom barnehagebarn/elever eller ansatte får bekreftet covid-19, og beslutte nødvendige tiltak.

Barn eller ansatte med luftveissymptomer

Personer som kan være syke med covid-19 anbefales å følge retningslinjene for testing. Barn og ansatte som blir syke skal dermed testes så snart som mulig, og kan kontakte fastlege for å bli satt opp til testing eller ringe koronatelefonen for testing på 51 91 40 30. Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon, kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Imidlertid anbefales det å ikke avvente testingen for lenge, da dette kan komplisere smitteoppsporingen dersom covid-19 blir påvist

Barnehagebarn, elever og ansatte må ikke lenger være hjemme til de har hatt én symptomfri dag etter en luftveisinfeksjon (som ikke skyldes covid-19). Ungdomsskoleelever og ansatte skal nå være hjemme til de ikke lenger har symptomer. For barnehagebarn og barneskoleelever holder det at allmenntilstanden er god, da noen barn, og særlig de under 10 år, kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen eller på skolen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form. En negativ koronatest fører ikke til at den syke kan komme tidligere tilbake i barnehagen/på skolen, retningslinjene over skal fremdeles følges.

Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19                                                 

Personer med påvist covid-19 skal være i isolasjon og kan ikke møte i barnehagen eller på skolen. Det er kommunehelsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer isolasjon, er gitt av Helsedirektoratet.

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19, og vil varsle barnehagen/skolen dersom barn eller ansatte får bekreftet covid-19. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak som for eksempel å definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene, og om behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak, er det kommunehelsetjenestens oppgave å gi pålegg om dette.

Personer som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten, kan møte i barnehagen/på skole/SFO som normalt.

Barn eller ansatte i karantene

Personer i karantene kan ikke møte i barnehagen eller på skolen. Kommunehelsetjenesten beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet.

Fra 13.08.20 skal alle nærkontakter i karantene i 10 dager etter siste eksponering, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt. Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene (for asymptomatiske fra 48timer før prøvetaking) og til personen er avisolert.

 Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19

Dersom et hustandsmedlem er i isolasjon grunnet påvist covid-19 vil barnet eller den ansatte etter dagens retningslinjer defineres som nærkontakt og være i karantene. Ingen personer som selv er i karantene eller isolasjon kan møte i barnehagen eller på skole/SFO. Dersom det oppstår tvil om hvordan en skal følge opp et barn eller en ansatt med et smittet husstandsmedlem, kan ansvarlig leder ta kontakt med smittevernavdelingen.

Hvis en i husstanden til et barn eller en ansatt er syk eller i karantene

Foresatte og andre personer som har luftveissymptomer eller er i karantene kan ikke møte i barnehage/på skole/SFO.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon som ikke er forårsaket av covid-19, skal barnet eller den ansatte møte i barnehagen/på skolen som normalt. For barn er dette avhengig av at bringe- og hentesituasjonen kan løses. Barnet eller den ansatte skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO/barnehage dersom vedkommende får symptomer på sykdom. Andre hygienetiltak som er skissert i smittevernveilederne vil redusere risiko for smittespredning.

Barn og ansatte med hustandsmedlemmer i karantene kan møte i barnehage/på skolen som normalt dersom de selv ikke er i karantene. For barn er dette avhengig av at bringe- og hentesituasjonen kan løses.

Retningslinjer for testing ved mistanke om covid-19

Det vises til Stavanger kommunens og Folkehelseinstituttets nettsider for informasjon om testing:

https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/alle-med-mistanke-om-covid-19-testes/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/

*obs for feil angående nærkontakter i skjemaet. Alle nærkontakter skal nå i karantene som beskrevet i teksten over.

Retningslinjene er gjeldende dags dato og gjelder inntil det skjer nasjonale og/eller kommunale endringer i disse.

Uavklarte spørsmål?

Smittevernkontoret:

Ansvarlig leder kan kontakte smittevernkontoret på telefon 47 78 16 41 eller smittevernkontoret@stavanger.kommune.no

Bedriftshelsetjenesten:

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes av alle ansatte og ledere på telefon 51 50 77 48, bedriftshelsetjeneste@stavanger.kommune.no eller via bestillingsskjema på intranett

Korona lederstøtte: 
Er du leder og har HR-relaterte spørsmål om korona, kan du ringe korona lederstøtte på telefon 51 91 40 28. Telefonen er bemannet mellom 08.30 og 11.30

 

Med vennlig hilsen

Smittevernkontoret og Bedriftshelsetjenesten i Stavanger kommune