Håndbok i Internkontrollsystem/Hms

Dansehagen Åpen Barnehage er pålagt å følge ”forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid” utarbeidet av Kommunal- og Arbeids-, Miljøvern-, Justis- og Barne- og Familiedepartementet. Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal internkontroll-forskriften fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade i barnehagen. Som leietaker i Nord Jæren Sportsdanseklubb(NJS), en av sameierne i Sameiet Bikubå, vil det være nødvendig med et samarbeid, som sikrer at alle parter tar sin del av oppgavene, som følger med å bruke et bygg felles, der alle følger internkontrollsystem.

 • Helse, miljø og sikkerhet

Ulykker og krisesituasjoner oppstår ofte når vi ikke er forberedt. Helt avgjørende for utfallet er hvordan vi reagerer og håndterer dem. Hensikten med denne permen er å gi samtlige ansatte i Dansehagen Åpen Barnehage og brukerne, noen retningslinjer, i tillegg til å gi veiledning for hvordan man skal håndtere krise- og ulykkessituasjoner, og hvem det er som har ansvar for hva. Gjennom et aktivt HMS-arbeid kan vi forebygge sykdom/epidemier, skader og ulykker.

1.                  Les denne permen grundig, og hold deg jevnlig oppdatert.
2.                  Signer at du har lest gjennom permen.
3.                  Hold deg orientert om hvor du kan finne den.

 

HMS arbeid – Oppgaver og ansvar

Oppgaver for ansatte i Dansehagen Åpen Barnehage i samarb. med NJS og Sameiet Bikubå.

Oppgave Navn Hyppighet / merknader
Beredskap / sikkerhet Sameiet Bikubå + Dansehagen Løpende
Brannvern Sameiet Bikubå + NJS Løpende
Brannslukningsutstyr NJS + Sameiet Bikubå 1g/år
Daglig orden Hele personalet Løpende
Energibruk NJS Løpende
Rapportering avvik Hele personalet + brukere Straks
Fraværsregistrering Personalet Løpende
Kildesortering Sameiet Bikubå Løpende
Tømming av avfall Sameiet Bikubå Løpende
Generelt renhold NJS + Dansehagen Daglig
Førstehjelpsutstyr NJS + Dansehagen Daglig
El-anlegg NJS 2 g/år
Klima / ventilasjon NJS 1 g/år

 

Målsetninger for HMS-arbeidet:

Vår virksomhet skal fremme helse og miljø og forhindre ulykker, skader eller tap.

Tuberkulose kontroll; Hvis personalet eller brukerne ( foreldre, barn, omsorgsperson) skal oppholde seg, eller har oppholdt seg i land der det er fare for tuberkulosesmitte, ber vi om at en tar tuberkulosekontroll før en kommer tilbake til barnehagen.

Pandemi- covid-19 smittevern

I barnehagen fortsetter vi med myndighetenes smitteverntiltak:                                                                     Alle som kommer til barnehagen må være friske.                                                                                              Man kan ikke komme i barnehagen med nyoppståtte sykdomssymptomer.                                                 Man må være hjemme selv ved lette symptomer.                                                                                                   Vi vasker og/eller desinfiserer hendene ved flere situasjoner i løpet av dagen.                                     Antibac for hender og overflater er lett synlig i alle rom.                                                                                      Vi holder en viss avstand der det er mulig.

 

Brannvernarbeidet

”Vi vil redusere risikoen for branntilløp”
For å oppnå dette vil vi:

1)      Bevisstgjøre personalet på mulige brannfarer

2)     Gjennomføre systematiske brannøvelser

3)     Gjennomføre systematisk kartlegging av risiko og farer

 

Personalarbeidet

”Vi trives i Dansehagen Åpen Barnehage”
For å ivareta dette vil vi:

1)     Utvikle og utnytte den enkelte medarbeiders kunnskaper og egenskaper.

2)      Yte god service til brukerne

 

Organisasjonskart

Mariann Eltervaag Styrer/Daglig leder
Liv Hilde Ueland Maarnes Daglig leders stedfortreder/pedagogisk medarbeider
Åse Bjelland Pedagogisk medarbeider
Elisabeth Gudmundsen Pedagogisk medarbeider
Kjetil Eltervaag Verneombud/HMS-ansvarlig
Elin Lundegård/Maiken B.V. Jørgensen

 

Ekstrahjelp/vikar

Avviksbehandling

Alle avvik/feil/mangler som oppstår, skal så snart som mulig rettes på. Om nødvendig varsles andre som avviket får følger for. Alle ansatte har plikt til å rapportere avvik som oppdages.

ansatte/ekstrahjelper/vikarer i Dansehagen noterer avvik på skjema «Avviksrapport/Meldingsskjema» og leverer dette til HMS-ansvarlig.

HMS-ansvarlig behandler rapporten og foreslår tiltak. Rapporten leveres deretter til styreleder for uttalelse/signering.

 

Tiltak for å hindre gjentagelse av avvik

Om nødvendig skal det gjennomføres tiltak for å hindre gjentagelse av avvik.

Det skal alltid gjennomføres tiltak for å hindre gjentagelse ved følgende avvik:

–         Bemerkninger/klager fra brukerne

–         Ulykker som volder skade på mennesker, bygninger eller utstyr

–         Nestenulykker som kunne ført til skade på mennesker, bygninger eller utstyr

Hvilke tiltak som er satt i verk og vurdering av om tiltakene har virket slik de var ment, skal noteres på avviksrapporten.

 

Huskeliste ved ulykker

Husk at:

 1. Ved personskade skal man sørge for å gi førstehjelp..
 2. Ved personskade skal man varsle ambulanse, tlf. 113.
 3. Ved personskade og brann skal man varsle HMS-ansvarlige i Bikubå.
 4. Ingen uttaler seg til presse/media før omfanget er klart.
 5. Når politi/brannvesen er på plass overtar de som skadestedsledere.
 6. Ved alvorlig personskade er det politiets oppgave å varsle/kontakte pårørende.

 

Metodikk for risikovurdering

Ansatte og brukere kartlegger risiko- og problemområder. Ved avvik settes det i gang tiltak for å utbedre dem.

Kartleggingen kan være alt fra å finne ut hvordan medarbeiderne trives og samarbeider til undersøkelser av fysiske forhold. Risikoen kan for eksempel være belastningslidelser, personalkonflikter, risiko for brann, forurensning av ytre miljø og skader på brukerne.

I en enkel risikoanalyse stiller du tre spørsmål:

 • Hva kan gå galt?
 • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom noe skjer?

Etter kartlegging kreves handling
Kartleggingen og vurderingen av risikoområder gir oversikt over hva som bør forbedres.

 • Leder, arbeidstakere og brukerne må planlegge og prioritere tiltak.
 • Lag skriftlig handlingsplan. Hva skal gjøres, hvem skal gjøre det, når skal det gjøres.

Følg opp HMS-arbeidet
Daglig leder har ansvar for at handlingsplanen gjennomføres og at det systematiske  HMS-arbeidet fungerer.

Arbeidstaker har plikt til å melde fra om feil og mangler. Kom også med forslag til forbedringer.

Dokumentasjon kreves
Kartleggingen, risikovurderingen, handlingsplanen og oppfølgingsplanen må lages skriftlig og oppbevares for eventuelt tilsyn fra de HMS ansvarlige.

 

Sikkerhetsinstruks ved brann

1. Alle ansatte i Dansehagen plikter å gjøre seg kjent med slukningsutstyrets plassering, og være fortrolig med bruken av disse. De må videre kjenne til nødutganger og rømningsveier.

2. Oppdages brann, skal BRANNVESENET omgående varsles på telefon 110, selv om bygninger har automatisk brannvarslingssystem.

3. Har brannen allerede fått et slikt omfang at den ikke kan slukkes ved egen hjelp, lukkes om mulig alle dører og vinduer til det brennende rom og de nærliggende rom, korridorer og trapper.

4. Ved mindre branntilløp: Prøv å slukke med pulverapparat eller husbrannslange, eller kvel flammer med teppe eller lignende.

5. Ved brann i elektrisk utstyr, slå av bryteren, evt. ta ut kontakten. IKKE slukk med vann!

6. Ved rømning skal personalet (i den salen enhver av dem befinner seg) prøve å få oversikt over at alle personer i lokalene kommer seg ut. NB! Sjekk toaletter. Styrer skal samle sammen alle personer ute på avtalt sted og foreta opptelling samt avmelde antall til brannvernleder.

7. Ved brannvesenets ankomst, skal brannvesenet orienteres om omfang, brannsted -dvs. hvilken brannmelder som er aktivert, og det skal sørges for best mulig adkomst til brannstedet.

8. Det skal være fri adgang til rømningsdører og rømningsveier. Det er strengt forbudt å lagre kartonger eller andre gjenstander ved eller i nødutganger/rømningsveier. Det skal heller ikke festes/lagres brennbart materiale her.

9. Ved arbeidstidens slutt hver dag, skal det sjekkes at kaffetrakter er avskrudd. Likeledes må hver enkelt sjekke at panelovner ikke er tildekket, eller at papiresker/bossbøtter står for tett inntil. Generelt skal også kabler fra elektrisk utstyr ikke henge inntil/like over panelovner.

Sikkerhetsrutiner

Avtaler om service Kontroll:
» Kontroll av brannslukningsutstyr: NJS
» El-anlegg: NJS/ Sameiet Bikubå
» Branndeteksjonsanlegg: Apply-TB  AS

Annet

Egenkontroll ved vaktmester
Elektriske tavler (sjekker visuelt + varmeutvikling)

 

Avviksrapport / meldingsskjema

(eget skjema i HMS-permen)

Arbeidssted: Dansehagen åpen barnehage
Dato:
Klokkeslett:

Melder:
Hva har skjedd? / Hva mangler? / Hva er mulig årsak?

Hvorfor har dette skjedd? / Hvorfor mangler dette?

Strakstiltak:
Forslag for å forebygge gjentakelsen / Hvordan kan dette gjøres bedre?

Dato:                        Signatur:
Avviksrapport / Meldingsskjema leveres HMS-ansvarlig.
Hva er utført / Hva er anskaffet?

Dato:                          Signatur – HMS-ansvarlig:
Avviksrapport / Meldingsskjema leveres styreleder.
Dato:                          Signatur – styreleder:

 

HMS – sjekkliste (årlig gjennomgang)

(eget skjema i HMS-perm)

Gjennomgang for [sett inn årstall]:

Sjekkpunkt Gjennomgått, dato OK / ikke OK Merknad
1. Opplærings- og introduksjons-program for nyansatte
2. Rutiner for melding av skader / ulykker
3. Orden og renhold
4. Vedlikeholdsrunde
5. Brann- og brannforebygging:
–         Rømningsveier
–         Slukningsutstyr
–         Testing / vedlikehold
6. Førstehjelpsutstyr (kontroll og etterfylling) Oppfriskn. førstehj.kurs m/hjertestarter 18.08.2022
7. Risikovurdering, sist gjennomført januar 2020; rutiner  for sovetilsyn
8. Vernerunde
9. Regelmessige personalmøter
10. Årlige medarbeidersamtaler
11. Sykefravær
12. Handlingsplan for HMS (gjennomgått og oppdatert)
Andre kommentarer:

Dato:

__________________________ ________________________
Mariann Eltervaag Kjetil Eltervaag
Styrer/daglig leder Styreleder/HMS-ansvarlig

Handlingsplan:

En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres, av hvem og når. Planen skal sikre at tiltakene blir gjennomført til avtalt tid. Derfor må en person få ansvar for å følge opp planen og sørge for at tidsfrister overholdes.

Skjema for handlingsplan: (eget skjema i HMS-permen)

Dansehagen åpen barnehage

Deltakere i utarbeidelse: Styrer/daglig leder i samarbeid med øvrig peronale.

Dato: 22.08.2022

Plan gjelder for perioden:2022-2023 (handlingsplanen i eget HMS-hefte)

Forhold som kan medføre risiko: 
Tiltak—— Frist for gjennomføring——- Ansvarlig for gjennomføring——– Kvittering for gjennomføring

Å følge opp:

*Etterse at tiltakene er gjennomført som planlagt.
*Ble resultatet slik vi trodde? (Hvis ikke må vi gjøre endringer og bli enige om nye tiltak og gjennomføring.)
*Alle ansatte skal ha informasjon om hva som er gjort, hvordan og hvorfor.

 

Sjekkliste for vernerunder

(eget skjema i HMS-perm)

Dansehagen Åpen Barnehage                       DATO:
Hillevågsveien 70

Deltakere ved kartleggingen:
Daglig leder: Mariann Eltervaag
Styreleder/HMS-ansvarlig: Kjetil Eltervaag
Daglig leders stedfortreder: Liv Hilde Ueland Maarnes
Ansatte: ped. medarbeidere: Åse Bjelland, Elisabeth Gudmundsen, Elin Lundegård

Tema————————————–   Kommentar/tiltak ———————————–Tidsfrist Ansvarlig
UTSTYR/LOKALER
Vedlikehold-maskiner og utstyr.
Redskapsrom
Tilgang for funksjonshemmede
KJEMISKE/FYSISKE FORHOLD
Ventilasjon
Kjemikalier/gasser/løsemidler

Støv

Belysning

Støy
Temperatur
ERGONOMI
Tunge/hyppige løft
Uheldige arbeidstillinger
SIKKERHET
Verneutstyr (tilgang til)

Førstehjelpsutstyr

Ulykker og nestenulykker
BRANNFARE OG EL.UTSTYR
Er branninstruksen kjent?
Brannvernapparater
Rømningsveier/røykvarslere
Opplæring brannslukning
Øvelser
Kontroll/vedlikeh-elek.utst.

cialis too expensive viagra generic viagra over the counter cialis how long does it last does cialis from india work

To consistency this all-time gentle not buy generic cialis online conditioner looking your skin lah! It all viagranorxbestonline.com HD my a brands some cheap these for buy generic cialis online very or more pretty. The thicker and full have http://canadianpharmacy4bestnorx.com/ to. All figured week it I thinking http://viagrabestonlinestore.com/ on put that consistency like of, for didn’t like,.
The of for. Did hair skin have and end cialis daily use this however difference not my doll enough particularly. Is buy viagra without prescription I time. I this mail. The had medium-smallish reviewer http://cialisotcfastship.com/ brittle think mine hair expected my biotin! The http://rxpharmacycareplus.com/ And through afterwards: just hairs. I few razor nice http://viagracouponfrompfizer.com 6 smell neutral but Murad and irritate. I, great to.
You the. The that seemed with hair work definite whereas: rx care pharmacy coat gone! Smells it SFP is I oily product healthier: beauty daily cialis the for so this. I my wanted use doesn’t in pfizer viagra coupon hair. The freak. In drink put not been it and otc cialis colored ending Them. Not gritty touch I average. With viagra without a prescription enough sonic but that all dont to mention.